תקנון ותנאי שימוש Anywhere  

1. בעצם סימונך כי קראת את תנאי התקנון והשימוש, הנכך מאשרת אותו ואת תנאיו ומתחייבת לפעול על פיהם. 2. במידה והתקנון ותנאי השימוש או מי מהם אינם מקובלים עליך, אינך מורשת לפתוח את תכנית האימונים והמצורף לה (להלן: "התכנית") ו/או לצפות בה ו/או לפעול על פיה ו/או לעשות בה כל שימוש. 3. הרוכשת מצהירה כי למיטב ידיעתה היא בריאה ו/או מסוגלת לבצע פעילות גופנית במאמץ וכי השתתפותה בתכנית הינה באחריותה הבלעדית. 4. התכנית הינה מוצר דיגיטאלי כהגדרתו על פי חוק ולפיכך, לאחר הרכישה וקבלת התכנית לכתובת הדוא"ל אשר נמסרה על ידך בעת הרכישה, לא תהיה באפשרותך לבטל את עסקת הרכישה ו/או לדרוש החזר כספי כלשהו. 5. חברת גריץ' בע"מ ו/או מיכל שחר ו/או כל צד שלישי מטעמם (להלן:" החברה"), זכאים באופן בלעדי לעשות כל שינויי בתכנית ו/או בדפי הנחיתה שלה ו/או בדפי השיווק והפרסום שלה בכל עת, מכל סיבה ומבלי להודיע מראש ומבלי כל אחריות מצידה. 6. החברה רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר התכנית בין אם להפחיתו ובין אם לייקרו ולבצע קידום מכירות ו/או מבצעים ו/או לתת הנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא לרבות זיכוי ו/או החזר כספי חלקי או מלא. 7. התכנית ותכניה הינם רכושה של החברה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או לפרסם ו/או להקרין ברבים ו/או להפיץ, כל חלק מהתכנית. 8. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנית לרבות שמה, התכנים שבה, עיצובה, עריכתה, יישומה וכל חומר אחר הכלול בה ו/או בחומר השיווקי ו/או פרסומי שלה, סימנייה המסחריים הרשומים והלא רשומים, הינם קניינה הבלעדי של החברה. הרוכשת מתחייבת שלא לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני כאמור. 9. התכנים בתכנית הינם לשימוש פרטי של הרוכשת ולא לשימוש מסחרי. 10. באחריות הרוכשת לדאוג לכך שכל מי שמטעמה ויש לו גישה לתכנית בדרך כלשהי, יתחייב גם הוא לתנאי התקנון והשימוש בתכנית. 11. באחריות הרוכשת לדאוג שיש באפשרותה להשתמש בכל אמצעי התקשורת דרכם ניתן לצפות ו/או לעשות שימוש בתכנית ו/או בליווי המקצועי. 12. הליווי המקצועי יינתן בפורמט, בערוצים ובתצורת התקשרות שייקבעו על ידי החברה ויכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעת החברה הבלעדי. 13. יודגש כי אין החברה מתחייבת להצלחה ו/או השגת תוצאות ו/או שיפור ביצועים בכל פעולה הקשורה באופן עקיף או ישיר לתכנית ו/או לרכישתה. 14. הרוכשת תהא מנועה מלבוא בדרישה ו/או בטענה ו/או בתביעה כלפי החברה ביחס לאי שביעות רצון מהתכנית ו/או התכנים ו/או אי התאמה של התוצאות ו/או התכנים לציפיותיה שהיו לפני קבלת התכנית, במשך השימוש בתכנית ו/או אחריה ו/או בייחס לחומר שיווקי ו/או פרסומי. 15. לרשות הרוכשת מעמידה החברה דוא"ל לתמיכה בעניינים טכניים. החברה מתחייבת לתת מענה לכל פניה בהקדם האפשרי 16. קבוצת הווטסאפ ו/או הפייסבוק של החברה נועדו אך ורק לליווי ותמיכה בפעילות הרוכשות ואך ורק בנושאים מקצועיים הקשורים קשר ישר לתכני התכנית ו'/או אופן ביצועם. 17. החברה שומרת לעצמה את הזכות ליתן ליווי ותמיכה מקצועית בדרכים אחרות כפי שתחליט מעת לעת ולסגור את קבוצת הווטסאפ ו/או הפייסבוק ולרוכשת לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בעניין. 18. היקף התמיכה והליווי המקצועי הינו לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ויכול להשתנות מעת לעת ולרוכשת לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין. 19. הרוכשת מתחייבת שלא להעלות בקבוצות הליווי והתמיכה דברים שאינם קשורים באופן ישיר לשירות המיקצועי הניתן בקשר עם התכנית ו/או להעלות דברים שיש בהם בכדי לפגוע בחברה ו/או במיכל שחר ו/או בצדדים שלישיים לרבות חברות הקבוצה וכן לא להעלות דברים שיש בהם בכדי להפר כל חוק ו/או תקנה.. 20. לחברה הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגרוע מקבוצות התמיכה והליווי, כל רוכשת אשר על פי דעתה של החברה, הפרה את כללי השימוש והתקנון וזאת מבלי לתן הודעה מוקדמת. בנסיבות כאמור, לא תהא לרוכשת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מהחברה מכל מין וסוג שהוא. 21. הרוכשת מצהירה ומתחייבת כי לא תעביר לצד שלישי את שם המשתמש ו/או הסיסמה בין בתמורה ובין אם לאו, לא תמכור את הסיסמה לצד שלישי ולא תאפשר גישה לצד שלישי באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמה. 22. עם רישומך לתכנית וכניסתך למאגר החברה, הינך נותנת הסכמתך לקבלת תכנים פירסומיים והחברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיה וכן יידע שיווקי ופרסומי באחד מאמצעי התקשורת שהחברה תמצא לנכון 23. הרוכשת נותנת בזאת הסכמתה לחברה לעשות שימוש בהודעות המועלות על ידה בקבוצות התמיכה בכל דרך שתמצא החברה לנכון לרבות בחומר שיווקי ופרסומי בכפוף לכך כי פרטיה האישיים של הרוכשת לא ייחשפו. 24. הרוכשת מקבלת על עצמה אחריות מלאה לתוכן ההודעות המועלות על ידה מכל הייבט שהוא ותפצה את החברה ו/או מיכל שחר ו/או צדדים שלישיים ככל שייגרם למי מהם נזק ו/או הוצאה בקשר לתוכן ההודעות שהועלו על ידה. 25. הרוכשת מאשרת כי ידוע לה שאין החברה אחראית על הודעות ותכנים המועלים על ידי צדדים שלישיים כגון חברות קבוצות התמיכה האחרות ולפיכך לא תשא החברה ו/או מי מטעמה ו/או מיכל שחר בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לרוכשת ככל שייגרמו כתוצאה מהודעות המועלות על ידי צדדים שלישיים.. 26. אני מצהירה ומתחייבת בזאת כי ביצוע האימונים שעל פי התכנית ו/או השתתפותי בהם, הינה באחריותי הבלעדית. 27. אני פוטרת בזאת את החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או את מיכל שחר כל צד שלישי כלשהו אשר דרכו הובאה התכנית לידיעתי ו/או דרכו רכשתי את התכנית, מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לי, ככל שייגרם, כתוצאה ו/או בקשר עם רכישתי את התכנית ו/או השתתפותי בה ו/או פעילותי בהתאם לתכנית. אני מתחייבת לשפות ולפצות את מיכל שחר ו/או גריץ׳ בע״מ  

28. הרוכשת מתחייבת כי לפני התחלתה את תכנית האימונים, תיוועץ עם רופא המשפחה ו/או כל רופא אחר נוסף רלוונטי בהתאם למצבה הגופני, לגבי מצבה הבריאותי ויכולתה לבצע את תכנית האימונים. הרוכשת תקבל מאת הרופא אישור בכתב כי ביכולתה לבצע את תכנית האימונים ללא סייג